Nyheter och artiklar

Äntligen här: förordning för stöd till produktion av biogas

Äntligen här: förordning för stöd till produktion av biogas

Regeringen har beslutat om en förordning (2022:225) som ger produktionsstöd till biogas från alla biogasanläggningar, om biogasen uppgraderas till naturgaskvalité. Den uppgraderade gasen kan ersätta fossila bränsle i transportsektorn (tunga lastbilar och sjötransport) och industrin.

I budgetpropositionen för 2022 avsattes 500 miljoner kronor i syfte att öka produktionen av svensk biogas. Under 2023 och 2024 kommer 700 miljoner kronor per år att tillföras för samma ändamål. Satsningen fortsättar till 2040, med en kontrollstation 2024.

I förordningen beskrivs hur stödet till biogas ska se ut. Produktion av biogas som uppgraderas till samma kvalitet som naturgas ska ges ett stöd på högst 30 öre per kilowattimme. Sådan biogas kan till exempel användas i gasbilar eller ersätta naturgas i industrier. Energimyndigheten kommer att ansvara för stödet.

Det syns nu att politiken och samhället vill styra mot en kraftigt ökande produktion av biofuel, biobaserade bränsle. Det finns genom gödselgasstödet i en annan förordning tydliga incitament att röta gödsel på gårdsbaserade biogasanläggningar eller samrötningsanläggningar med gödsel som huvudsubstrat. Lantbruk har haft och kommer att ha en ännu tydligare roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Genom kraftvärme kan gården bli självförsörjande på el men genom uppgradering eller en kombination av kraftvärme och uppgradering finns möjligheter att generera förnybar energi för hela samhället. Med investeringsstöd via Klimatklivet bidrar staten till en mer gynnsam investering och genom produktionsstöd skapas långsiktiga incitament för biogasproduktion.

En allt tydligare kris inom lantbruk för tillgång till konstgödsel, stigande priser för livsmedel och ett intresse att bli mer självförsörjande på samhällsviktiga funktioner gör att känns som en investering i biogas ligger helt rätt i tiden. En gårdsbaserad biogasanläggning eller samrötningsanläggning producerar inte enbart el och/eller fordonsgas men producerar en mängd biogödsel eller rötrest som kan ersätta en del konstgödsel.

Intressant? Lämna dina kontaktuppgifter på https://cesweden.se/kontakt/ så hör vi av oss för en diskussion utifrån just dina förutsättningar! Vi kanske hinner skicka in en ansökan till Klimatklivet nu i maj!

 

Vill du läsa själva förordningen som ger stöd till biogasanläggningar? https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2022225-om-statligt-stod-till_sfs-2022-225

 

Publicerat: 4 april, 2022