Till skillnad från fossila bränslen är biogas ofta koldioxidneutral och helt förnybar

Om biogas

Vad är biogas?

Biogas bildas när organiskt material – till exempel gödsel, grödor, foderrester, matavfall, avloppsslam eller slaktavfall – bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö. Det gasformiga bränsle som då bildas kallas rågas och består till 50–70 % av metan. Dessutom finns koldioxid, vattenånga och svavelväte i rågas.

Biogas bildas när organiskt material – till exempel gödsel, grödor, foderrester, matavfall, avloppsslam eller slaktavfall – bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö. Detta sker ofta i en torrötningsanläggning eller en vanlig biogasanläggning som kombinerar pumbara och fasta substrat. Kända exempel på våtrötningsanläggningar är Alvesta biogas, Hagelsrum, More biogas, Vessigebro biogas mm. Det gasformiga bränsle som då bildas kallas rågas och består till 50–70 % av metan. Dessutom finns koldioxid, vattenånga och svavelväte i rågas.

Till skillnad från fossila bränslen är biogas ofta koldioxidneutral och helt förnybar. Det stora innehållet av metan gör gasen mycket energirik och lämplig för många olika användningsområden. Vid uppgraderingen tar man bort koldioxiden och det finns i dagsläget tekniska lösningar för att även ta hand om koldioxiden genom så kallar förvätskningsteknik.

Bland annat kan biogas med fördel utnyttjas för produktion av el och värme. Efter rening, så kallad uppgradering, kan biogasen också användas som fordonsbränsle och utgör då ett högklassigt miljövänligt alternativ till bensin och diesel. Biogas är dessutom eftertraktat i industrin, både som ett rent bränsle och som råvara i olika tillverkningsprocesser.

(Källa: Naturvårdsverket).

Titta gärna på den här filmen om det fantastiska bränslet biogas.

Varför biogas?

Biogas är ett helt förnybart bränsle som kan utnyttjas för att producera el, värme och fordonsgas. Därför är biogas en viktig del i arbetet att begränsa klimatförändringarna och bidra i omställningen till ett samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen. Biogas sparar pengar och bidrar till ett hållbart samhälle.

Producera egen fordonsgas
För att biogasen ska kunna användas som fordonsbränsle krävs att den uppgraderas. CESAB säljer kompletta system som uppgraderar biogas till fordonsgas.

Självförsörjande på el och värme
För lantbrukare, industriföretag och andra verksamheter med god tillgång på substrat kan en biogasanläggning vara mycket lönsam. Många som har egna biogasanläggningar blir självförsörjande på el och värme – och kan ibland också sälja ett överskott på marknaden. Förutom den positiva ekonomiska aspekten av detta ger biogasanläggningen också en ökad självständighet, med ett minskat beroende av de stora elbolagen.

Ännu bättre gödselprodukt
Den gödselprodukt som finns kvar när biogasen har producerats kan fortfarande spridas på markerna. Alla näringsämnen finns kvar och ofta har denna rötrest – eller biogödsel, som den också kallas – ännu bättre växttillgänglighet än innan gödseln passerade biogasanläggningen.
Industrikunder som inte har någon mark att sprida gödselprodukten på kan öka sin lönsamhet genom att sälja rötresten. Beroende på vilka substrat som ingår kan gödseln betinga ett stort värde.

Trygghet och möjligheter
I en verklighet där energi- och drivmedelspriserna blir allt högre, och där fossil energi blir alltmer oönskad, är det en stor trygghet att kunna minska sitt beroende av omvärlden. Samtidigt skapas möjligheter för nya intäktsströmmar genom egen förnybar energiproduktion.

Energi i biogas
I 1 kubikmeter rågas finns ungefär 6kWh energi. Genom att uppgradera gasen i en membranuppgradering tar man bort koldioxiden som ”bara tar plats” men inte genererar energi. Då får man upp energiinnehållet till nästan 10kWh per kubikmeter icke komprimerad gas.

Genom att driva en kraftvärme anläggning med rågas får man en elverkningsgrad på ungefär 35-40%. Det betyder att man kan producera runt 2kWh el från 1 kubikmeter rågas.

Kontakta oss om du vill prata om dina tankar med biogas!

Lär dig mer om investeringsstöd

Via Naturvårdsverkets hemsida hittar du information om investeringsstöd från Klimatklivet för kompletta anläggningar med uppgradering av fordonsgas.

Från och med 2023 finns det inte längre investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet till gårdsanläggningar för biogasproduktion. Sådana investeringar kommer inte längre att finansieras med pengar från EU men med nationella medel från Klimatklivet.

För att bygga en egen gårdsanläggning eller samrötningsanläggning finns en del administrativa regler att tänka på. Lagstiftningen ställer vissa krav på byggnation, drift, säkerhet och miljö. Det här är saker som CESAB har stora kunskaper om och vi guidar gärna våra kunder genom denna process på ett tryggt sätt.

Mer information om lagar och regler för biogasanläggningar hittar du i denna lathund.

Det stora innehållet av metan gör gasen mycket energirik och lämplig för många olika användningsområden.