Integritets- & Cookiepolicy

Cookies

Vad är Cookies och hur används dem på webbplatsen?

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

Ändra ditt samtycke

Om du vill ändra dina tidigare gjorda val kan du Hantera eller återkalla samtycke för cookies.

Vi ber dig dock vara uppmärksam på att viss funktionalitet på webbsidan såsom videos, kartor m.m kan sluta fungera, beroende på dina val. Mer information om vilka cookies vi sparar hittar du nedan.

Vilka Cookies används på cesweden.se?

Vilka cookies som sätts på din enhet beror på vilken nivå av samtycke du har valt att acceptera.
För att se ditt befintliga samtycke samt läsa mer om vilka cookies som sätts, deras funktion samt livslängd ber vi dig att klicka på ikonen för Cookiebot som du finner längst ner till vänster på din skärm. Där finns detaljerad information om samtliga Cookies – och du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke där.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Circular Energy Sweden AB, org.nr 559154-2856, (nedan ”CESAB”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på cesweden.se eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller post.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna ta fram offerter till dig, direkt från oss eller via våra leverantörer, och leverera rätt produkt till rätt adress samt hantera eventuella garanti- och reklamationsärenden.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att uppfylla aktuellt avtal och säkerställa en framtida kontakt via fler kommunikationskanaler såsom e-post, telefon och fysiska besök. Personuppgifter kan också utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter så kommer vi inte att kunna leverera beställda produkter eller kunna hjälpa dig med de frågor som du har gällande produkten.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för den behandling som vi utgör för att kunna ta fram en offert till dig, tillsammans med våra leverantörer, är intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter i samband med offertlämning väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi behandlar om dig är: kunduppgifter så som till exempel namn, efternamn, adress, email adress, telefonnummer, bilder, ritningar på fastigheten eller andra liknande uppgifter som du har lämnat till vår återförsäljare eller direkt till oss för att kunna erhålla rätt produkter till rätt leveransadress, garanti- och reklamationsärende, support och övervakning.

Dina personuppgifter har vi fått antingen direkt från dig eller från någon av våra återförsäljare, dvs. det företag som du har köpt produkterna av.

Mottagare eller kategorier av mottagare

Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra samarbetspartners så som t.ex men inte uteslutande leverantörer, lagerhållare och transportörer. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden.
Personuppgiftsbiträden och underbiträden. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra personuppgiftsbiträden och deras ev underbiträden, om så är fallet, har vi säkerställt att överföringen är säker och att den uppfyller alla legala krav.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Personuppgifter lämnas normalt inte till bolag i länder utanför EU/EES området.

Om personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES området så har vi, för att säkerställa en säker hantering, vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Rätt att få information (Registerutdrag) m.m.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras (registerutdrag).
Du har också rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter. Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på info@cesweden.se eller via telefon på +46 (0)76 76 76 443.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), det gör du på e-post: imy@imy.se

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@cesweden.se.