Nyheter och artiklar

Naturvårdsverket vill främja beredskapsfrågor i den gröna omställningen

Naturvårdsverket vill främja beredskapsfrågor i den gröna omställningen

Klimatinvesteringar bidrar till minskat behov av importerade fossila bränslen, ökad småskalig elproduktion och förbättrad lönsamhet för jordbruksföretag på landsbygden. Naturvårdsverket föreslår nu en ändring av Klimatklivet för att ytterligare kunna främja Sveriges beredskap i händelse av kris.

I det förslag som lämnats till regeringen pekar Naturvårdsverket på behov av ändringar i regelverket för Klimatklivet för att särskilt kunna prioritera projekt som förutom minskade klimatutsläpp också bidrar till ökad beredskap.

– Inom jordbruket ser vi hur investeringsstöd från Klimatklivet bidrar till utfasning av fossila bränslen, ökad självförsörjning av el och värme kombinerat med en ökad småskalig elproduktion särskilt i elområde 3 och 4. Investeringarna förbättrar lönsamheten för lantbruken vilket i sin tur ger en ökad beredskap genom säkrare livsmedelsproduktion i händelse av kris, avslutar Stefan Nyström

Läs hela meddelandet på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Småskalig biogasproduktion på gårdar är bra för miljön av flera skäl:

1. Minskade utsläpp av växthusgaser:
– Anaerob nedbrytning av organiskt avfall som gödsel i biogasanläggningar bidrar till att fånga upp metan (en kraftfull växthusgas) som annars skulle släppas ut i atmosfären, vilket minskar de totala utsläppen av växthusgaser.

2. Framställning av förnybar energi:
– Biogas som produceras på gårdar kan användas som en förnybar energikälla för att generera el, värme och till och med biobränsle för fordon. Detta minskar beroendet av icke-förnybara energikällor som fossila bränslen.

3. Avfallshantering:
– Genom att omvandla organiskt avfall till biogas hjälper processen till att hantera och återvinna organiskt avfall effektivt.

4. Återvinning av näringsämnen:
– Biprodukten från biogasproduktion, så kallad rötrest, innehåller värdefulla näringsämnen som kväve och fosfor. Rötresten kan användas som organiskt gödningsmedel, vilket främjar markhälsan och minskar behovet av kemiska gödningsmedel.

5. Lokal energiproduktion:
– Småskalig biogasproduktion på gårdar främjar lokal energiproduktion och bidrar till energioberoende. Detta kan öka motståndskraften hos landsbygdssamhällen genom att minska beroendet av centraliserade energinät.

6. Stöd till hållbart och cirkulär jordbruk:
– Implementering av biogasproduktionssystem på gårdar är i linje med hållbara jordbruksmetoder genom att främja resurseffektivitet, minska miljöpåverkan och skapa ett slutet system för avfalls- och energihantering.

7. Biodiversitet och ekosystemhälsa:
– Genom att använda biogasproduktion kan gårdarna bidra till att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemens hälsa genom att minimera föroreningar, minska koldioxidavtrycket och främja en mer hållbar samexistens med miljön.

Sammanfattningsvis erbjuder småskalig biogasproduktion på gårdar en helhetssyn på miljömässig hållbarhet genom att minska utsläppen av växthusgaser, främja förnybar energiproduktion, förbättra avfallshanteringen, stödja hållbart jordbruk och öka den lokala motståndskraften mot energiutmaningar.

Publicerat: 10 april, 2024