Nyheter och artiklar

REPowerEU: europeiska åtgärder för säkrare och mer hållbar energi

REPowerEU: europeiska åtgärder för säkrare och mer hållbar energi

I ett meddelande beskriver kommissionen hur EU kan hantera akuta utmaningar på energiområdet till följd av Rysslands invasion av Ukraina och hur EU:s beroende av import av ryska fossila bränslen kan minskas i god tid innan 2030.Kommissionen föreslår även en plan för EU med två pelare (REPowerEU-plan). Den första pelaren handlar om diversifiering av gasförsörjningen genom bland annat biogas. Den andra om att snabbare minska beroendet av fossila bränslen genom energieffektivisering, förnybar energi, elektrifiering i industrin och snabbare tillståndsprocesser.

För att bryta EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland lyfter kommissionen diversifiering av gasförsörjningen. Detta kan enligt kommissionen göras genom ökade nivåer av produktion av biogas och vätgas. Enligt kommissionen skulle ett införande av Fit for 55-paketet innebära 30% mindre gasförbrukning till 2030. För att minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen nämner kommissionen bland annat energieffektivisering och ökad produktion av förnybar energi. Kommissionen föreslår att anläggningar för produktion av förnybar energi ska prioriteras som allmänintresse. Kommissionen aviserar även rekommendationer för snabb tillståndsgivning för förnybar energi-projekt.

Den Svenska regeringen välkomnar kommissionens meddelande med möjliga åtgärder för att minska beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland. Regeringen anser att energiomställningen behöver accelereras och EU-politiken måste främja bioenergi och annan fossilfri energi. Regeringen ser positivt på att elektrifiering av industrin och transportsektorn samt biogas ingår som en del av lösningen.

COM(2022) 108
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

 

Publicerat: 29 april, 2022