Nyheter och artiklar

Kontrollrummet för vårt kraftnät

Kontrollrummet för vårt kraftnät

Generellt

För att kraftsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Svenska kraftnät är systemansvarig för överföringssystemet (TSO), systemansvarig myndighet och transmissionsnätsföretag. De företag som äger region- och lokalnät har systemansvar för distributionssystemet, så kallade Distribution System Operator (DSO). Det betyder att de har ansvar för att deras respektive distributionssystem är hållbart, säkert och kostnadseffektivt.

Svenska kraftnäts ansvar för driftsäkerheten som TSO, innebär att hålla överföringssystemet i normaldrifttillstånd, eller återföra det till normaldrifttillstånd så snart som möjligt efter en eller flera händelser. Att leverera el är komplicerat, det handlar inte bara om att koppla på en slang och öppna en kran. El styrs av fysikens lagar där varje del i kraftsystemet hänger ihop och påverkar varandra.

Kontrollrummet

För att förstå lite hur detta komplexa system hänger ihop kan man online smygtitta lite på SVKs kontrollrummet där man kan se frekvensen på nätet i Sverige, överföring (export eller import) av el till och från andra länder, vilka priser, varifrån elen kommer (vind, vatten, kärnkraft, mm) och hur stor förbrukning landet har. En del data baseras dock på prognoser och inte nödvändigtvis faktiskt utfall.

I skrivande stund exporter Sverige ungefär 2000MWh el till andra länder och spotpriset är ungefär 350€/MWh i de flesta elområde som behöver importera vilket innebär ett värde på 7,5mSEK denna timme. I elområde 1 och 2 i Norra Sverige är däremot priset ungefär 5 gånger billigare. Då förstår man skillnad i lönsamhet för en kraftvärme-anläggning i elområde 3 eller 4 jämfört med elområde 1 eller 2. Trots att elproduktionen i landet likväl som överföringskapaciteten från norr till söder har varit hög under året har risken för effektbrist kommande vinter ökat i södra Sverige. – Vi har gått från låg till reell risk, vilket innebär att vi kan tvingas koppla bort elanvändare i vinter, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät. Om svenskarna däremot sänker elförbrukningen eller flyttar förbrukningen med till exempel två procent från den period då förbrukningen är som störst i vinter minskas risken för bortkoppling fem gånger. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

Publicerat: 23 september, 2022